EN
FR
NL

verkoopsvoorwaarden duidelijke afspraken

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN EGETRA


Art. 1.
De koper wordt geacht de verkoopsvoorwaarden, zoals hierna bedongen, te kennen en te aanvaarden door het enkel feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur. Wij wijzen dus uitdrukkelijk de voorwaarden, die voorkomen op de documenten van onze klanten, af. Onze voorwaarden, algemeen of bijzonder, hebben steeds de voorrang.

Art. 2.
Onze offertes zijn tenzij anders bedongen, geheel vrijblijvend. Elke bestelling die schriftelijk tot ons is gericht of die door bemiddeling van onze vertegenwoordiger is tot stand gekomen, is slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege.

Art. 3.
De leveringstermijnen zijn ter goeder trouw, doch slechts bij benadering opgegeven. Zij zijn niet bindend.

Art. 4.
De koopwaar wordt verzonden onder de verantwoordelijkheid en op risico van de koper, zelfs als zij franco wordt verkocht. De inontvangstname dekt de zichtbare gebreken. Deze clausule dekt de conformiteit van de koopwaar zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit.

Art. 5.
Wij behouden ons het eigendomsrecht van de geleverde goederen voor, totdat de koper aan al zijn verplichtingen ten aanzien van ons heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. Deze clausule doet geen afbreuk aan de risico-overgang naar de koper waarvan sprake in artikel 4. Indien is overeengekomen dat de koper zelf de goederen zal afhalen en deze op de afgesproken datum de goederen niet afhaalt, geschiedt de bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling op risico van de koper. De vaten waarin de goederen worden vervoerd blijven onze eigendom.

Art. 6.
Geen enkele klacht zal nog aanvaard worden acht dagen na levering van de goederen. In alle gevallen waarin de koper niet-conformiteit van de koopwaar opwerpt, hetzij zowel voor als na de levering, zal de koper de bewijslast dragen van de niet-conformiteit. Bij gegronde klachten behoudt onze firma de keuze voor, ofwel de goederen te vervangen ofwel de waarde ervan te dekken. Onze tussenkomst zal in gevolge huidig beding steeds en onherroepelijk beperkt dienen te blijven tot de waarde van het door ons geleverde gedeelte van de niet conform bevonden koopwaar, dit op basis uitsluitend van de door ons aangerekende prijzen.
In geval van betwisting nopens de aanvaarding zal elke klacht van rechtswege onbestaande zijn, wanneer de gehele partij niet ongeschonden en onaangeraakt is gebleven. Het aanwenden van de koopwaar, al was het maar van het geringste gedeelte, betekent de aanvaarding van de ganse partij die één geheel uitmaakt. Teruggave, zelfs gedeeltelijk, zal niet aanvaard worden.

Art. 7.
Wij behouden ons het recht voor, voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waarborgen tot betaling van de koopprijs en de uitvoering van de overeenkomst van de koper te eisen. De kosten van de vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de koper.

Art. 8.
Alle facturen zijn contant betaalbaar aan de maatschappelijke zetel te WAREGEM. Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om bedragen van de factuur te ontvangen.
A. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 15% per jaar, vanaf de datum van de vervaldag, op het totaal bedrag van de opeisbaar geworden schuldvordering aangerekend worden.
B. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12%, bij wijze van forfaitaire vergoeding, dit met een minimum van € 125,00, en een maximum van € 1.860,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Art. 9.
Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren kunnen wij alle met de koper aangegane contracten van rechtswege zonder ingebrekestelling ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding. De wilsuiting hiertoe per aangetekende brief aan de koper verstuurd, zal hiervoor volstaan. Deze betaling geldt eveneens wanneer, in het verloop van het contract, de financiële toestand van de koper zich wijzigt, bij insolvabiliteit of wanneer wij vrezen de garanties voor onze schuldvordering te verliezen. In gevolge deze ontbinding zullen wij, die eigenaar zijn gebleven van de goederen, de goederen kunnen recupereren en verkopen ten einde alle schade te beperken en dit acht dagen na aangetekend schrijven aan de in gebreke blijvende koper.

Art. 10.
Voor alle gevallen waarin de verkoop wordt ontbonden lastens de koper, verbindt de koper zich om aan ons als schadevergoeding voor winstderving een forfaitaire som te betalen die overeenkomt met 20% van de waarde van de goederen.

Art. 11.
Onze prijzen kunnen verhoogd worden tijdens de uitvoering van het contract van zodra de productiekosten, douanetarieven, fiscale rechten, enz… met 8% stijgen.

Art. 12.
Omstandigheden zoals staking, brand, machinedefect, onregelmatige bevoorrading, interne organisatieproblemen, lock-out,… zijn vormen van overmacht die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken. Wij behouden ons het recht voor in deze omstandigheden de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art. 13.
De overeenkomsten worden gesloten te WAREGEM en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn de Rechtbanken van het arrondissement KORTRIJK bevoegd, tenzij wij verkiezen het geschil aanhangig te maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de koper.